Είσοδος | Εγγραφή

Ενέργειες

Τεχνική Μεθοδολογία
Προσέγγιση

Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται τα τρία απαραίτητα στοιχεία του προτεινόμενου συστήματος που θα αναπτυχθεί στο πρόγραμμα
PEBBLE. Το πρώτο στοιχείο αφορά τα ακριβή και αποδοτικά μοντέλα προσομοίωσης για ΚΘΕΙ, τα οποία ενσωματώνουν όλα τα παθητικά και ενεργητικά συστήματα παραγωγής ενέργειας, και τα οποία προβλέπουν τη θερμική απόκριση του κτηρίου, τις ενεργειακές απαιτήσεις του και τη θερμική άνεση των ενοίκων, βασισμένα είτε σε μοντέλα πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών, είτε σε χρονοσειρές δεδομένων καιρικών συνθηκών. Τα συγκεκριμένα προγνωστικά μοντέλα κτηρίων βασίζονται σε φυσική μοντελοποίηση, αποφεύγοντας έτσι τις κλασικές και λιγότερο αξιόπιστες προσεγγίσεις που βασίζονται σε χρονοσειρές δεδομένων. Ένα επίσης ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι οι αισθητήρες, οι ενεργοποιητές και οι διεπαφές χρηστών, που θα χρησιμοποιούνται με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφορίας από το φυσικό επίπεδο, στο επίπεδο προσομοίωσης. Τέλος, το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι τα αποδοτικά και αξιόπιστα Συστήματα Βελτιστοποίησης και Ελέγχου του Κτηρίου (ΣΒΕΚ), τα οποία συνδυάζουν την διαθέσιμη πληροφορία από τους αισθητήρες με τα θερμικά μοντέλα προσομοίωσης, ώστε να αξιολογήσουν τα πιθανά σενάρια, και τελικά να λάβουν την βέλτιστη απόφαση για την λειτουργία των υποσυστημάτων, την μεγιστοποίηση της ΚΠΕ, καθώς και την επίτευξη της αποδεκτής κατάστασης κλιματισμού από τους χρήστες του κτηρίου, σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο. Επιπροσθέτως, μία από τις πρωτοτυπίες του προτεινόμενου έργου, αποτελεί ο διπλός ρόλος των ενοίκων, πότε ως αισθητήρες και πότε ως ενεργοποιητές. Συγκεκριμένα, οι χρήστες δρουν ως αισθητήρες μέσω των διεπαφών χρηστών, ειδοποιώντας το σύστημα για τις προτιμήσεις τους ως προς την θερμική άνεση, ενώ δέχονται από το σύστημα πληροφορία σχετική με τις συνέπειες των εκάστοτε ενεργειών τους, με απώτερο στόχο την συνειδητοποίησή τους σε ενεργειακά θέματα, αλλά και την εκπαίδευσή τους στον τομέα της λήψης σωστών ενεργειών.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων (θερμική μοντελοποίηση ΚΘΕΙ, βελτιστοποίηση ελέγχου των λειτουργιών του κτηρίου σε πραγματικό χρόνο με χρήση 
αισθητήρων, ενεργοποιητών και διεπαφών χρήστη), είναι απαραίτητη η ανάπτυξη γενικών μεθοδολογιών και εργαλείων, ειδικών για τον σχεδιασμό και την λειτουργία των ΚΘΕΙ, αλλά και για την βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων κτηρίων. Βασικά προτερήματα του προτεινόμενου έργου είναι η ευελιξία του ως προς τις πιθανές εφαρμογές, και η επεκτασιμότητα του, καθώς δεν βασίζεται σε συγκεκριμένα εργαλεία μοντελοποίησης, ούτε περιορίζεται σε συγκεκριμένες τεχνολογίες κτηρίων. Η κοινή, ενιαία άποψη είναι, ότι ενεργειακά ισοζύγια και θερμικά μοντέλα, και κατ’ επέκταση μοντέλα για νέες τεχνολογίες, μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς καμία τροποποίηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, και να αποφέρουν απτές μεθοδολογίες, είτε για υφιστάμενα κτήρια, είτε για μελλοντικά ΚΘΕΙ.

© 2010-18 PEBBLE  W3C Valid W3C Valid
Συνοπτική Περιγραφή Impact Τεχνική Μεθοδολογία Work Packages Πληροφορίες για το έργο
Ανακοινώσεις Events
!TUC !FIBP !RWTH
!Scientific Papers !Conference Publications !Dissemination Materials Παραδοτέα !Others
!TUC !FIBP !RWTH !TUGRAZ CSEM !ARMINES !SBC